Skip links

Algemene voorwaarden

 Al onze werken zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, bij uitsluiting van elke andere, waardoor ook de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de klant uitgesloten zijn.

De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden. 

Huidig document wordt geacht definitief aanvaard te zijn in al haar bestanddelen en voor al haar vermeldingen bij ontstentenis van een schriftelijk protest binnen de acht dagen na ontvangst ervan. De klant zal alleszins door het plaatsen van de bestelling en/of betaling van enige factuur geacht worden kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. 

 

1. De werken

1.1. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten. 

1.2. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de B.V.B.A. VITRUM GLAZENWASSERIJ niet. Vertragingen in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. 

1.3. In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, en dergelijke…) of op vraag van de klant zullen de werken worden verplaatst naar de eerst volgende vrije geplande afspraak. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de BVBA VITRUM GLAZENWASSERIJ om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. De extra huurkosten van stellingen en andere materialen die daardoor het gevolg zouden zijn, zijn altijd ten laste van de klant en worden op de eindfactuur doorgerekend. 

1.4. Ingeval van annulatie van de werken door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% met een minimum van € 125,00, en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. 

Behoudens andere bepalingen, zijn onze prijzen berekend voor de uitvoering van de werken tijdens de werkdagen (van maandag tot en met vrijdag). 

Bij gebreke aan een schriftelijke bestelling door de klant geldt het feit dat de werken worden aangevangen als bestelling volgens de modaliteiten van de door VITRUM GLAZENWASSERIJ uitgebrachte offerte. 

2. Prijzen

2.1. Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten, materieel, inspectiewerk en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. 

2.2. Facturen zijn contant betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen zullen betalingen contant, netto zonder korting, of per overschrijving gebeuren. 

2.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 1% per maand. Tevens is er als schadebeding, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €125,00. Daarnaast zal de klant ook gehouden zijn om de gerechtelijke intresten en gerechtskosten te dragen. 

2.4. Bij niet-betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de klant doet ontstaan. Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging. 

Onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen. 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1. Wij dragen onze wettelijke aansprakelijkheid, met een schadevergoeding beperkt tot het bedrag verzekerd door onze verzekeraar. 

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor : 

– breuk van neonlichten en/of zonnepanelen
– breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel
– krassen op ruiten, vensters en raamprofielen 
– eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken

3.2. Gemotiveerde klachten moeten schriftelijk of per e-mail worden geuit, willen ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd te worden. 

Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen de week na facturatiedatum. 

4. Personeel 

De klant verbindt zich om ons personeel niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van drie maanden die er op volgt. 

Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving die beboet wordt met € 1.250,00 per persoon, ten titel van schadevergoeding en rente, als onherroepelijk strafbeding. 

5. Slotbepalingen 

Alle geschillen voortspruitend uit de overeenkomsten en facturen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, en zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.